People

Reviewers

Sugiharsono Sugiharsono, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Bambang Ismanto, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

Dewi Kusuma Wardani, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Dicki Hartanto, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia